پنل کاربریعضویت در سایت رمزتان را فراموش کردید؟

سیستم های اطلاعاتی تجاری

مقاله سیستم های اطلاعاتی تجاری سيستم هاي اطلاعات دراشكال گوناگون مي تواند درسازمانهاوكسب وكارها به كارگرفته شوند .مواردي نظير انجام فعاليتها،حل مسائل سازماني وپيگيري فرصتهاي تجاري ،همگي بااستفاده ازآن امكان پذير مي گردد.

دسته بندی: پروژه ، مقاله و تحقیق دانشگاهی » علوم انسانی

تعداد مشاهده: 363 مشاهده

حجم فایل:268 کیلوبایت

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 40

  خرید فایل  قیمت: 2,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • موضوع : سیستم های اطلاعاتی تجاری

  توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

  مقدمه:
  سيستم هاي اطلاعات دراشكال گوناگون مي تواند درسازمانهاوكسب وكارها به كارگرفته شوند .مواردي نظير انجام فعاليتها،حل مسائل سازماني وپيگيري فرصتهاي تجاري ،همگي بااستفاده ازآن امكان پذير مي گردد.
  دراين مقاله قصد داريم اطلاعات تجاري (BIS) راكه كاركردهاي گوناگون سازماني نظير بازاريابي،مالي ، حسابداري ،مديريت عمليات ومديريت منابع انساني راپتيباني مي كند،موردبررسي قرارمي دهيم ودرپي آن اثراتي كه مي تواند بااستفاده ازاين سيستم ها در عملكرد سازمانها و كيفيت خروجيهاي آن ايجادشود رامورد مطالعه قرارمي دهيم .
  علي رغم سقوط ارزش شركت سهام شركتهاي اينترنتي وورشكستگي بسياري ازآنها درچندسال گذشته ،بازارهاي الكترونيك به وجود آمده دراثرفناوري ها ماننداينترنت،آمده اند تاباقي بمانند.شركتهايي كه بخواهند دردنياي امروز رقابتي خودراحفظكنندديگرنمي توانندتجارت اينترنتي راناديده بگيرند(2002،  .( DHOLAKIA ET  ALكشورهاي مختلف در سراسر جهان درحال حركت به سمت تجارت الكترونيك ،يعني به كارگيري فناوري هاي ارتباطاتي الكترونيك مثل اينترنت براي انجام فعاليتهاي تجاري (، 2002 CHAFFEY)، هستند تامزاياي بي شمارآن بهره برداري كنند.براي مثلا،طبق برآورد هاي ارزش تجارت الكترونيك  درخاورميانه درسال 2002 به بيش ازدوميليارددلار رسيده است(2003، DARBY ET).
  اينترنت،به عنوان فناوري عمده تسهيل كننده تجارت الكترونيك ،اصول پايه اي رادچار تغييروتحول كرده است.يكي از فعاليتهاي تجاري اصلي كه به شدت تحت تاثير قرارگرفته ،بازاريابي است.درجدول شماره يك بعضي ازتغييرات مهم ايجادشده دربازاريابي سنتي درنتيجه رواج فناوري هايي ماننداينترنت آورده شده است.
  به طور سنتي براي تدوين استراتژي هاي بازاريابي ابتدابازارهدف خود راشناسايي كرده وسپس آميخته بازاريابي (marketing   mix) راطراحي مي كنند.اما به نظر مي رسد اينترنت تاثيرزيادي برعناصر آميخته بازاريابي وچگونگي تركيب آنها گذاشته ا ست.
  آميخته بازاريابي وتاثير اينترنت
  فليپ كاتلر(1991)آميخته بازاريابي رامجموعه اي ازمتغيرهاي(ابزارهاي )قابل كنترل بازرهايي مي داند كه شركت آنها را براي پاسخگويي به بازار هدف درهم مي آميزد.
  آميخته بازاريابي دربرگيرنده همه كارهايي است كه شركت مي تواند انجام دهدتابرميزان تقاضا براي محصولاتش اثر بگذارد.
  اين كارها رامي توان درچهار متغيرشناخته شده به عنوان چهارPطبقه بندي كرد:
  1-محصول ،(PRODUCT) تركيبي ازكالاها وخدمات كه شركت به بازار هدف خودعرضه مي كند.
  2- قيمت ،(PRICE)مقدارپولي است كه مشتري بايد براي يك محصول بپردازد.
  3-ترفيع (مكان)،(PROMOTION) شامل فعاليتهايي است كه محصول رادرسترس متقاضيان قرارمي دهد.
  توزيع (مكان)،(PLACE) فعاليتهايي است كه ارزش محصولات رابيان كرده ومشتريان رابه خريد آنها تشويق مي كند.
  تركيب عناصر بازاريابي يكي ازمراحل مهم درتدوين استرتژي بازاريابي وازوظايف اصلي بازاريان است.موفقيت برنامه هاي بازاريابي تاحد زيادي به تركيب عناصر دارد.باورود فناوري هاي ارتباطي وانجام فعاليتهاي تجاري به صورت الكترونيك ودرمحيط  مجازي ،چگونگي طراحي آميخته بازاريابي نيز كم وبش دچار تغيير گرديد.به طوري كه عناصرآميخته بازاريابي به صورت بنيادين تغييروتحول يافته واين دگرگوني همچنان ادامه دارد.
  الف)محصول رامي توان بدين گونه تعريف كرد: هرچيزي كه جهت جلب توجه ،كاربرديامصرف بتوان به بازار عرضه كرد. بتواند نياز ياخواسته اي ازارضا كند،محصول ناميد ه مي شود (1991،  KOTLER)،محصول به شدت تحت تاثير اينترنت ق راگرفته است.اينترنت بستري رابراي نوآوري درتوليد محصول به وجودآورده است،زيرا شركتها مي توانندمستقيما به مشتريان دسترسي پيداكرده وازاطلاعات به دست آمده براي توسعه محصولات جديداستفاده كنند(1996،  KLEIN AND QUELCH).كاهش هزينه جمع آوري وانتشار اطلاعات درموردمشتريان درنتيجه فناوري اطلاعات وارتباطات نيز به اين فرايند كمك كرده است(1999،  EVANS AND WURS TER) .ريپورت واسويوكلا(1994)معتقدندكهدرعصر اينترنت اهميت اطلاعات محصول ازخودمحصول بيشترشده ودراصل ،مبادلات براساس اطلاعات محصول صورت مي گيرد.
  وجودبسياري ازمحصولات جديد تنها به خاطر وجوداينترنت است.
  نمونه آن به وجودآمدن شركتهاي ارائه دهنده خدمات جستجوي اطلاعات است.پايگاههاي اينترنتي مثل ياهو،كه به درگاه (PORTAL)معروف هستند.مشتريان رادرجهت جستجوي اطلاعات موردنظرياري مي رساند.فروشندگان بايدوجود چنن خدماتي رامورد توجه قراداده وازآنها براي توزيع اطلاعات درمورد خودذ به مشتريان استفاده كنند(2001،  ALEEN  AND FJERMESTAD) .
  كالاهايي مانند نرم افزار رايان هاي ،كتاب ،طراحي گرافيكي ،فيلم وموسيقي ازجمله مواردي هستند كه به طورعمده تحت تاثير قرارگرفته اند چرا كه اين دسته ازمحصولات به صورت ديجيتالي نگهداري كرده وبه راحتي ازطريق اينترنت منتقل ساخت بدون اينكه نياز به جابجايي فيزيكي باشد .همچنين كالاهايي كه قبلا توسط سيستمبه فروش مي رسيدند توانايي بالقوه ايرابراي خريد وفروش ازطريق اينترنت دارند(1995،   BENJAMIN AND WIGAND) .يكي ازمزاياي عمده بازارهاي الكترونيك ايجاد ارزش ازطريق تنوع بخشيدن به محصولات وتوليد محصول درنگارشهاي مختلف است.كالاهايي مثل موسيقي رامي توان طبق ترجيح ونيازخاص هريك ازمشتريان تهيه كرد.مثلاآهنگهارامي توان درانواع متنوع ،اندازه هاي مختلف،كيفيت مناسب وقيمتهاي متفاوت به علاقه مندان عرضه كرد.ويامثلا مي توان تنها يك صفحه ازمقاله اي كه دريك مجله چاپ شده راخريد بدون آنكه نياز به خريد كل مجله باشد.بنابراين ،اينترنت ازطريق تنوع بخشي به ممحصولات ،ارزشي رابه مشتريان عرضه مي دارد(2002،  DHOLAKIA  ET AL) .البته بايد توجه داشت كه نمي توان همه محصولات رادراينترنت فروخت ،مخصوصا آنهايي كه نياز به تماس رودرو بافروشنده دارند (1995،  ANDELMAN).
  ب)قيمت: قيمت تنها عنصري است كه درآمد ايجاد مي كندوهمان طور كه كاتلر (1991)مي گويد ساير عناصر نماينگر هزينه هستند.تصميم گيري درمورد قيمت محصولات دراينترنت به اندازه قيمت گذاري سنتي داراي اهميت است(2001،  ALLEN AND FJERMESTAD) .اينترنت موجب افزايش رقابت برسركاهش قيمتها ودرنتيجه شكل گيري قيمتها ي يكسان مي شود.همچنين توانايي درمقايسه قيمتهاي مختلف دراينترنت بركاهش قيمتها ودرنتيجه شكل گيري قيمتها يكسان مي شود .همچنين توانايي درمقايسه قيمتهاي مختلف دراينترنت رقابت دركاهش قيمت راافزايش مي دهد وطبق تئوري اقتصاد قيمت كالا ياخدمات به هزينه نهايي آنها نزديك مي شود(196،  QUELCH KLEIN AND).ريپورت واسويوكلا(1994)ممعتقدند توانايي فناوري براي ارائه خدمات باهزينه كمتر ،تعيين قيمت مناسب رامشكل ترساخته است(مثلااستفاده ازپست الكترونيك براي جوابگويي به سوالهاي مشتريان به جاي استفاده از كارمندان).لذا به كارگيري مدلهاي قيمت گذاري جديد دراينترنت الزامي است.
  همچنين همان طور ك هقبلا ذكرشد باشكل گيري انواع جديد ايجاد ارزش دراينترنت ديگر مدلهاي قيمت گذاري سنتي مبتني برهزينه جوابگوي نيازهاي بازاريان نيست.حذف بعضي ازانواع مالياتها به علت فروش بين الاملي آنها ونيز حذف بعضي ازواسطه ها نقش موثري دركاهش قيمت تمام شده محصولات دراينترنت دارند،مثلا شركت سيسكو(CISCO) توانسته بانتقال 40درصد فعاليتهاي تجاري به اينترنت هزينه هاي عملياتي سالانه خود راتا 270ميليون دلار كاهش دهد (1998،  GOSH).
  باوجود چنين شرايطي درمحيط اينترنت شركتها بايد براي افزايش قدرت رقابتي خود به فاكتورهاي ديگري غيرازقيمت توجه كنند.مثلا باتنوع بخشي به محصولات كه ازطريق اينترنت ميسر گرديده ،خريداران حساسيت  كمتري به قيمت نشان خواهند داد.هرچه محصول ارئه شده ترجيحات مشتري رابيشتر برآورده سازد خريدار راضي تر بوده وفروشنده مي تواند قيمت بالاتري ازمشتري مطالبه كند.
  فهرست مطالب
  مقدمه:    1
  اهميت اطلاعات درتجارت    2
  ويژگيهاي اطلاعات مناسب:    3
  مقاصدكلي اطلاعات    3
  سيستم هاي اطلاعات فرابخشي:    4
  فرايند هايي نظير:    4
  سيستم هاي اطلاعات تجاري :    5
  1-سيستم هاي اطلاعات بازاريابي:    5
  بازاريابي دوجانبه (تعاملي):    6
  اتوماسيون نيروي فروش:    6
  مديريت محصول فروش:    7
  ترويج فروش وتبليغات :    7
  قيمت گذاري كالاها وخدمات:    8
  توزيع :    8
  بازاريابي هدفمند :    8
  تحقيقات بازار وپيش بيني ها :    9
  2-سيستم هاي اطلاعات توليد:    9
  توليد يكپارچه رايانه اي:    10
  شبكه هاي همكاري توليد:    11
  كنترل فرايند:    11
  روباتيك    11
  مهندسي به كمك رايانه:    12
  3-سيستم هاي اطلاعات منابع انساني :    12
  تجزيه وتحليل جبران خدمات:    13
  4-سيستم هاي اطلاعات حسابداري:    14
  سيستم هاي حسابداري آن لاين:    14
  5-سيستم هاي اطلاعات مالي:    16
  مدل چندجانبه دربازاريابي اينترنتي    19
  نتيجه گيري    26  برچسب ها: تحقیق سیستم های اطلاعاتی تجاری دانلود مقاله سیستم های اطلاعاتی تجاری اهمیت اطلاعات در تجارت سیستم های اطلاعات فرابخشی سیستم های اطلاعات حسابداری
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

شماره تماس مدیریت شاپ ایرانی 09196136140

کلیه ی محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و تيم مديريت شاپ ایرانی هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد.
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی و پیاده سازی وبتینا