پنل کاربریعضویت در سایت رمزتان را فراموش کردید؟

فایل های دیگر این دسته

اقدام پژوهی چگونه اضطراب و نگرانی را در یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان کاهش دادم اقدام پژوهی چگونه اضطراب و نگرانی را در یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان کاهش دادم قیمت: 3,000 تومان
اقدام پژوهی دبیر انشا،چگونه در درس انشا و نگارش دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم اقدام پژوهی دبیر انشا،چگونه در درس انشا و نگارش دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم قیمت: 1,000 تومان
اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به شرکت در نماز جماعت علاقه مند سازم اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به شرکت در نماز جماعت علاقه مند سازم قیمت: 3,000 تومان
اقدام پژوهی با چه راهکارهایی و چگونه توانستم اختلال در املا نویسی دانش آموز را درمان کنم اقدام پژوهی با چه راهکارهایی و چگونه توانستم اختلال در املا نویسی دانش آموز را درمان کنم قیمت: 3,000 تومان
اقدام پژوهی چگونه می توانیم ترس دانش آموز از آموزگار و کلاس درس را کاهش دهیم اقدام پژوهی چگونه می توانیم ترس دانش آموز از آموزگار و کلاس درس را کاهش دهیم قیمت: 1,500 تومان
اقدام پژوهی دبیر ریاضی،چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه را به درس ریاضی علاقه مند کنم اقدام پژوهی دبیر ریاضی،چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه را به درس ریاضی علاقه مند کنم قیمت: 3,000 تومان
تحقیق اقدام پژوهی در مورد بهداشت فردی در مدرسه تحقیق اقدام پژوهی در مورد بهداشت فردی در مدرسه قیمت: 2,500 تومان
اقدام پژوهی چگونه به کمک آموزش فرایض دینی و تربیت اسلامی دانش آموزان زمینه را برای انحراف از بین برم اقدام پژوهی چگونه به کمک آموزش فرایض دینی و تربیت اسلامی دانش آموزان زمینه را برای انحراف از بین برم قیمت: 3,000 تومان
اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزانی که درس ریاضی را دیر می آموزند آموزش دهم اقدام پژوهی چگونه توانستم به دانش آموزانی که درس ریاضی را دیر می آموزند آموزش دهم قیمت: 2,000 تومان
اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به پوشیدن چادر تشویق و ترغیب کنم اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان را به پوشیدن چادر تشویق و ترغیب کنم قیمت: 3,000 تومان

اقدام پژوهی بررسی راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه اول به خوشنویسی

دانلود اقدام پژوهی بررسی راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه اول به خوشنویسی تحقیق موردنظرکه درارتباط بابررسی راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه ی اول به خوشنویسی دردبستان شهیدمهاجرپسرانه شهرستان سرخس دراستان خراسان رضوی باتعداد27دانش آموزانجام گرفته است.اینجانب که مدت 12سال درپایه ی او

دسته بندی: معلمان و دبیران » اقدام پژوهی

تعداد مشاهده: 102 مشاهده

حجم فایل:263 کیلوبایت

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 31

  خرید فایل  قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • موضوع : اقدام پژوهی بررسی راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه اول به خوشنویسی

  توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

  چکیده:
  تحقیق موردنظرکه درارتباط بابررسی راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه ی اول به خوشنویسی دردبستان شهیدمهاجرپسرانه شهرستان سرخس دراستان خراسان رضوی باتعداد27دانش آموزانجام گرفته است.اینجانب که مدت 12سال درپایه ی اول وپنج سال درآموزشگاه فوق الذکرمشغول به تدریس می باشم وپس ازتغییرات کتاب فارسی وتبدیل آن به دوکتاب بخوانیم وبنویسیم وشکل جدیدنوشتاری بصورت خط تحریری مشکلاتی رابرای دانش آموزان وخودم بوجودآورد.واگربپذیریم که خط ابزارارتباطی است وزبان رادارای دوجنبه گفتاری ونوشتاری بدانیم خط مربوط به جنبه نوشتاری زبان آست.ویکی ازاهداف کتاب هم تاکیدبرزیبانویسی ورعایت درست قواعدات نه انجام تکلیف زیاد.
  پس ازبرخوردبامشکل تعدادی فرضیه مطرح ودرگردآوری شواهد(1)ازطریق پرسشنامه ازاولیلودانش آموزان ومعلمین پایه ی اول شهرستان درجلسه گروههای آموزشی به نتایج اولیه ای دست یافتم وپس ازتجزیه وتحلیل دوپرسشنامه فرضیه اصول صحیح نوشتن به معلمین آموزش داده شودومعلم قبل ازهرفعالیتی طریقه صحیح نوشتن رابه تک تک دانش آموزان آموزش دهدبه عنوان راه حل موقتی انتخاب شدوپس ازاجرای راه حل که خودم ابتدابه مطالعه برخی کتب خوشنویسی پرداخته وبعدازهرنشانه طریقه ی نوشتن آنراپای تابلونشان می دادم وازدانش آموزان می خواستم که تک تک این حروف رابنویسندوبرخی کتابهاراهم به خانواده هامعرفی کردم وتکالیف منزل راهم محدودکه فراگیران باحوصله بنویسندوپایین هرصفحه حروف رانقاشی کنندوبهترین هاراجهت تشویق برروی تابلواعلانات نصب می کردم تادیگران تشویق شوندودرشواهد(2)درانتهای آذرماه87طبق نظرسنجی ازاولیا وهمچنین بررسی تکالیف وطریقه نگارش ثابت کردکه راه حل موقتی توانسته است نتایج مثبتی به بارآورد.
  1-    2مقدمه:
  داشتن دست خط خوب یکی ازکلیدهای موفقیت تحصیلی دانش آموزان به شمارمی رودچراکه نوشتن یکی ازابزارهای دائمی ومهم دانش آموزان برای تکمیل فرایندیاددهی – یادگیری هست خط زیباتجلی عالم معنادرجلوه ی صورت است.
  برای آموزش خط بایدبه دوران دبستان بیشترتوجه شودوآموزش های اولیه به کودکان داده شوددرحال حاضرنیزاگردردوره دبستان ازمعلمان خوش خط استفاده کنیم ومعلمان نیزبه خوش خطی وخوانایی خط کودکان بیشترتوجه کننددانش آموزان ازهمان پایه وابتداباخط خوش آشناشده وسعی می کنندبه نحوه نوشتن خودبیشترتوجه کننداگر معلم به این مساله توجه کندبچه هانیزبه اهمیت خط پی خواهندبردازآنجاکه خط وخوشنویسی نیازروزمره افراددرجامعه است،لذابایدبیش ازاین درمدارس موردتوجه قرارگیرد.
  سایررشته های هنری راهرکس بنابرعلاقه خودواستعدادخودمی توانددرخارج ازمدرسه نیزآموزش ببینداما خط که یک نیازروزمره جامعه است بایدبیشترموردتوجه قرارگیردوحتی بصورت یک درس مستقل درمدارس آموزش داده شودمادرمدارس معلم هنرداریم امادرهیچ مدرسه ای معلمی که درارتباط باخط تحریری بتواند تعلیم دهدوجودندارد.
  2 – 2توصیف وضع موجود
  شهرستان سرخس سرزمین خاستگاه خورشید درشمال شرقی ترین نقطه ایران اسلامی(نقطه صفرمرزی)درطول جغرافیایی60درجه و13دقیقه تا61درجه و14دقیقه وعرض جغرافیایی35درجه و53دقیقه تا36درجه و39دقیقه واقع شده است.این شهرستان ازطرف شمال به کشورترکمنستان وقسمتی ازدشت خاوران وازمشرق به رودخانه تجن(هریرود)وترکمنستان،ازجنوب به دشت ابیوردوتربت جام ونهایت ازغرب به ارتفاعات مرزداران وجهانگیرکه دنباله هزارمسجدمی باشد محدودمی گردد.
  شیب عمومی این دشت ازسمت جنوب به سمت شمال می باشد.قسمت غرب این جلگه که به دشت های مرتفع باشن های روان پوشیده شده محدود می گردد.همیشه درمعرض خطرفرسایش بادی قرارداشته جهت وزش غالباغربی اندازه گیری شده است که دردشت کنبدلی باحرکت شن های روان همراه است.
  واژه سرخس ازنظرلغت دارای معانی گوناگون است ازآن جمله گیاهی است دارای ساقه زیرزمینی،نام گیاهی دارویی است که آن راگیل داروگویند.نام نوعی پرنده است،عده ای معتقدندنام آن برگرفته ازشخصیت هاوافراد تاریخ است،امابه طورقطع ازوجه تسمیه آن اطلاع  کافی دردست نیست.
  سرخس راکه بعضی بنای آن رابه سرخس بن گودرز ایرانی وبعضی به افراسیاب تورانی نسبت داده اند،برخی نیز معتقدندقدمت آن به دوره ساسانی می رسد.سرخس ازدیربازبه نام های ساریگو،ساریکا،ساریگا،سرخس افراسیابی،سرخس نو،سرخس ناصری خوانده شده است.
  استقرارشهرستان سرخس به عنوان گریدوربین المللی درشبکه حمل ونقل جاده ای وریلی شمال ،جنوب وموقعیت جغرافیایی آن به عنوان دروازه مبادلات بازرکانی باآسیای مرکزی(چهارراه اقوام)ونزدیکی آن به ذخایرنفت وگازوبرخورداری ازشبکه های زیربنایی وتنوع اقلیمی وبرخورداری ازطیف گسترده ای ازمحصولات کشاورزی ودامی به ویژه گوسفندقره گل ووجودمعادن غنی ذغال سنگ سددوستی وپالایشگاه گاز شهیدهاشمی نژادگمرک و...سرخس رادرکشوروآسیای مرکزی به عنوان  منطقه ای ممتاز وویژه مطرح کرده است
  مساحت شهرستان46/5426کیلومترمربع است ازنظرآب وهوایی سرخس دارای اقلیم نیمه خشک وهوایی بری(تابستانهاگرم وخشک وزمستانهاسردوخشک)بامیانگین بارندگی1/191میلی مترمی باشد.
  دبستان پسرانه غیرانتفاعی شهیدمهاجریکی ازدودبستان غیرانتفاعی پسرانه سرخس است که درسال1383تاسیس شده درشهرک شهیدمهاجر(شهرک گاز)درمیلان استقلال 6می باشد.این مدرسه دارای2000مترمربع مساحت وحدود350مترمربع زیربنا با5کلاس درس وسرایداری می باشد.مدرسه فوق ازشمال به میلان استقلال 7 وازجنوب به دوربرگردان استقلال6وازشرق به واحد4مسکونی وازغرب به واحدمسکونی6محدودمی گردد دارای فضایی زیباومحیطی آرام می باشد.
  من مدت 5سال هست که دراین دبستان به عنوان آموزگارپایه اول خدمت می کنم 6سال قبل به کتاب فارسی پایه اول تغییرات داده شدواین کتاب دردوجلدفارسی بخوانیم وفارسی بنویسیم دراختیاردانش آموزان قرارگرفت که درکتاب بخوانیم مهارت های گوش دادن،گفتن  وخواندن راآموزش می دهیم وکتاب بنویسیم به مهارت نوشتن اختصاص داردیکی ازابزارهای ارتباط استفاده ازخط است اگرزبان دارای دوجنبه گفتاری ونوشتاری بدانیم خط مربوط به جنبه ی نوشتاری زبان است معمولا خط رامهم تراززبان گفتاری می دانندزیراازطرفی نوشتارسنجیده ترازگفتاراست ودرهنگام نوشتن امکان تفکر،سنجش وتجدیدنظروجوددارد وازطرف دیگرآثارمعتبرادبی ومتون مذهبی ومیراث فرهنگی ازطریق نوشتاردردسترس جامعه قرارمی گیرد امابنابردلایلی که موردتاییداکثرزبان شناسان است جنبه ی گفتاری زبان اصل وجنبه ی نوشتاری آن فرع است.این دلایل عبارتنداز:
  1-    تمام جوامع انسانی دارای زبان گفتاری هستنداماهمگی لزومادارای خط یانظام نوشتاری نیستند.
  2-    قدمت خط درتاریخ بشربه حدودده هزارسال پیش برمی گرددولی پیدایش جنبه ی گفتاری زبان راحتی اگرازآغازحیات انسان فرض نکنیم بایدبین پانصدتایک میلیون سال بدانیم.
  فهرست مطالب
   1مقدمه5
  2توصیف وضع موجود6
  3بررسی شواهد19
  4شواهدمحیطی10
  5شواهدکتابخانه ای10
  6تجزیه وتحلیل شواهد14
  7انتخاب راه حل موقتی21
  8اجرای راه حل جدیدوموقتی21
  9شواهد223
  10مقایسه شواهد1و229
  11اعتباربخشی وارزیابی شواهد30
  فهرست جداول
  1جدول شواهد1 14
  2جدول شواهد215
  3جدول تحليل پرسشنامه والدين17
  4جدول تحليل پرسشنامه همكاران19
  5جدول شواهد2 24
  6جدول تحليل پرسشنامه همكاران26
  7جدول تحليل پرسشنامه والدين28  برچسب ها: خرید اقدام پژوهی بررسی راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه اول به خوشنویسی کار تحقیقی راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه اول به خوشنویسی روش تحقیق راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه اول به خوشنویسی دانش آموزان و خوشنویسی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

شماره تماس مدیریت شاپ ایرانی 09196136140

کلیه ی محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و تيم مديريت شاپ ایرانی هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد.
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی و پیاده سازی وبتینا