گزارش فایل

گزارش در رابطه با فایل «افزایش مقاومت به خوردگی فولاد زنگ نزن بوسیله اعمال پوشش نانو ذرات اکسید تیتانیوم با روش سل-ژل» به مدیر سایت.

بستن