گزارش فایل

گزارش در رابطه با فایل «بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته بر درصد تغییرات سود عملیاتی سال بعد شرکت های پذیرفته شده در بورس» به مدیر سایت.

بستن