پنل کاربریعضویت در سایت رمزتان را فراموش کردید؟

مقاله قرارداد كار و شرايط آن

دانلود مقاله قرارداد كار و شرايط آن

دسته بندی: پروژه ، مقاله و تحقیق دانشگاهی » علوم انسانی

تعداد مشاهده: 3117 مشاهده

حجم فایل:49 کیلوبایت

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 83

  خرید فایل  قیمت: 3,800 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش

 • دانلود مقاله قرارداد كار و شرايط آن

  فصل اول 
  تعاريف و مفاهيم 
  ماده 1 . پيمان 
  پيمان ، مجموعه اسناد ومدارك است كه در ماده  2 موافقتنامه پيمان ، درج شده است. 
  ماده 2. موافقتنامه 
  موافقتنامه ، سندي است كه مشخصات اصلي پيمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پيمان ، در آن بيان شده است . 
  ماده 3 . شرايط عمومي 
  شرايط عمومي ، مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم بر پيمان را تعيين مي كند. 
  ماده 4. شرايط خصوصي 
  شرايط خصوصي، شرايط خاصي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي ، براي اين پيمان ، باتوجه به وضعيت وماهيت آن ، تنظيم شده است . موارد درج شده در شرايط خصوصي ، هيچ گاه نمي تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند. 
  ماده 5 . برنامه زماني اجراي كار 
  الف ) برنامه زماني كلي : برنامه اي است كه در آن ، زمانبندي كلي كارهاي مورد پيمان برحسب ماه منعكس گشته ودر اسناد ومدارك پيمان درج شده است . 
  ب ) برنامه زماني تفصيلي : برنامه اي است كه زمانبندي فعاليتهاي مختلف كارهاي موضوع پيمان ،‌به تفصيل و در چارچوب برنامه زماني كلي ، در آن آمده است . 
  ماده 6. كارفرما
  كارفرما، شخص حقوقي است كه يك سوي امضا كننده پيمان است وعمليات موضوع پيمان را براساس اسناد ومدارك پيمان ، به پيمانكار واگذار كرده است . نمايندگان وجانشينهاي قانوني كارفرما، در حكم كارفرما مي باشند. 
  ماده 7 . پيمانكار 
  پيمانكار ، شخص حقوقي يا حقيقي است كه سوي ديگر امضا كننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، به عهده گرفته است . نمايندگان و جانشينهاي قانوني پيمانكار ، در حكم پيمانكار مي باشند. 
  ماده 8 . مدير طرح 
  الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقي يا حقيقي است كه براي نظارت بر اجراي كار ، در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان ، از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي مي شود. 
  ب) مهندس ناظر ، نماينده مقيم مهندس مشاور در كارگاه است و در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد ومدارك پيمان به پيمانكار معرفي مي شود. 
  ماده 10 . رئيس كارگاه 
  رئيس كارگاه ، شخصي حقيقي داراي تخصص وتجربه لازم ست كه پيمانكار ، اورا به مهندس مشاور معرفي مي كند تا اجراي موضوع پيمان در كارگاه را سرپرستي كند. 
  ماده 11 . پيمانكار جزء
  پيمانكار جزء ، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه تخصص در انجام كارهاي اجرايي را دارد و پيمانكار براي اجراي بخشي از عمليات موضوع پيمان ، با او قرارداد مي بندد. 
  ماده 12 . كار ، كارگاه ،‌تجهيز و برچيدن كارگاه 
  الف ) كار ، عبارت از مجموعه همليات ، خدمات يا اقدامات مورد نياز ، براي آغاز كردن ، انجام وپايان دادن عمليات موضوع پيمان است و شامل كارهاي دايمي است كه باقي خواهد ماند و به عنوان موضوع پيمان تحويل كار فرما مي گردد، و كارهاي موقتي است كه به منظور اجرا ونگهداري موضوع پيمان انجام مي شود. 
  ب) كارگاه ، محل يا محلهايي است كه عمليات موضوع پيمان در آن اجرا مي شود يا به منظور اجراي پيمان ، با اجازه كارفرما از آن ا ستفاده مي كنند. كارگاهها يا كارخانه هاي توليدي خارج از محلها و زمينهاي تحويلي كارفرما ، كه به منظور ساخت تجهيزات يا قطعاتي كه در كار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار مي گيرد، جزو كارگاه به شمار نمي آيد. 
  ج ) تجهيز كارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدامها و تداركاتي است كه بايد به صورت موقت براي دوره اجرا انجام شود، تا آغاز كردن وانجام دادن عمليات مو.ضوع پيمان ، طبق اسناد و مدارك پيمان ، ميسر شود . 
  د) برچيدن كارگاه ، عبارت از جمع آوري مصالح ،‌ تجهيزات ، تاسيسات و ساختمانهاي موقت ، خارج كردن مواد زايد ، مصالح ، تجهيزات ، ماشين آلات و ديگر تداركات پيمانكار از كارگاه و تسطيح و تميز كردن محلهاي تحويلي كارفرما مي باشد. 
  ماده 13 . مصالح ، تجهيزات ، مصالح و تجهيزات پاي كار ، ماشين آلات و ابزار ، تاسيسات و ساختمانهاي موقت ، وسايل 
  الف ) مصالح ، عبارت از مواد ، اجناس وكالاهايي است كه در عمليات موضوع پيمان مصرف يا نصب شده و در كار باقي مي ماند. 
  ب) تجهيزات ، عبارت از دستگاهها و ماشين آلاتي است كه در عمليات موضوع پيمان نصب شده و در كار باقي مي ماند. 
  ج ) مصالح و تجهيزات پاي كار ، عبارت از مصالح و تجهيزاتي است كه پيمانكار ، باتوجه به اسناد و مدارك پيمان براي اجراي موضوع پيمان ، تهيه كرده ودر محل يا محلهايي از كارگاه در طرح جانمايي تجهيز كارگاه به عنوان اتبار كارگاه يا محل انباشت مصالح تعيين گرديده است ، نگهداري و حفاظت مي كند. مصالح وتجهيزات موجود در محل مصرف يا نصب نيز مصالح و تجهيزات پاي كار ناميده مي شود. 
  تبصره – قطعات پيش ساخته وتجهيزاتي كه در اجراي موضوع پيمان ، با اجازه كارفرما و زير نظر مهندس مشاور ، دركارگاهها يا كارخانه هاي توليدي خارج از كارگاه ساخته شده است نيز درحكم مصالح و تجهيزات پاي كار به شمار مي رود. 
  د ) ماشين آلات وابزار ،‌عبارت از دستگاهها، تجهيزات ،‌ماشين آلات ، و به طور كلي ، ابزارهاي اجراي كار است كه به منظور اجراي موضوع پيمان به صورت موقت به كار گرفته مي شود . ماشين آلات و ابزار را ممكن است ماشين آلات نيز بنامند. 
  ه ) تاسيسات و ساختمانهاي موقت ، عبارت از انواع ساختمانها ،‌محوطه سازيها ، انبارها ، تاسيسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاهها ، و به طور كلي ،‌تمام تاسيسات و بناهايي است كه به صورت موقت ، براي دوره اجرا تامين شده و جزو كارهاي تجهيز كارگاه به شمار مي رود. 
  و ) وسايل ، عبارت از اثاثيه اداري ،‌مسكوني ، آشپزخانه و ديگر لوازم مورد نيازي است كه براي دوره اجرا تامين شده و جزو تجهيز كارگاه منظور مي شود . 
  ماده 14 . بر آورد هزينه اجراي كار ، مبلغ پيمان ، مبلغ اوليه پيمان ، مبلغ نهايي پيمان ، ضريب پثيمان ، نرخ پيمان ، مدت پيمان ، مدت اوليه پيمان ، متوسط كاركرد فرضي ماهانه 
  الف ) برآورد هزينه اجراي كار ، مبلغي است كه به عنوان هزينه اجراي موضوع پيمان ، به وسيله كارفرما محاسبه واعلام شده است. 
  ب ) مبلغ پيمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشي ازتغيير مقادير كار و قيمت جديد است . مبلغ پيمان هنگام مبادله پيمان ، همان مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه است كه مبلغ اوليه پيمان ناميده مي شود 
  . ج) مبلغ نهايي پيمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه و تغييرات احتمالي است كه براساس اسناد ومدارك پيمان ،‌در آن ايجاد مي شود . 
  د ) ضريب پيمان ، حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مبلغ برآورد هزينه اجراي كار است . 
  ه ) ‌نرخ پيمان ،‌ در مورد هريك از اقلام كار ، عبارت از بهاي واحد آن قلم كار در فهرست بهاي منضم به پيمان با اعمال ضريب پيمان و ضريبهاي پيش بيني شده در فهرست بها و مقادير كار است . در پيمانهايي كه مشمول تعديل آحاد بها هستند ،‌نرخ پيمان ، نرخ محاسبه شده به روش پيشگفته، پس از اعمال تعديل آحاديها ،‌مي باشد. 
  و) متوسط كاركرد فرضي ماهانه ، عبارت از حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مدت اوليه پيمان است . 

  دانلود پروژه قرارداد كار و شرايط آن  برچسب ها: دانلود مقاله قرارداد كار و شرايط آن دانلود پروژه قرارداد كار و شرايط آن خرید مقاله قرارداد كار و شرايط آن خرید پروژه قرارداد كار و شرايط آن دانلود مقاله درمورد شرایط قرار داد ها قراردادها و کار آنها قرار داد کار و شرایطشان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

شماره تماس مدیریت شاپ ایرانی 09196136140

کلیه ی محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و تيم مديريت شاپ ایرانی هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد.
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی و پیاده سازی وبتینا