پنل کاربریعضویت در سایت رمزتان را فراموش کردید؟

تحقیق اشتغال زنان

تحقیق اشتغال زنان اشتغال زنان حقي برابر با نيازهاي اقتصادي موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با كارآنها يكي ازمهمترين مسائلي است كه با وجود اهميت فوق الهاده آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است بدين ترتيب اگرچه حضورفعال زنان درامور روزمره زندگي به ويژه درخانه داري وترتيب كودكان

دسته بندی: پروژه ، مقاله و تحقیق دانشگاهی » گوناگون

تعداد مشاهده: 2199 مشاهده

حجم فایل:48 کیلوبایت

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 64

  خرید فایل  قیمت: 4,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش

 • این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

  موضوع : تحقیق اشتغال زنان

  اشتغال  زنان  حقي  برابر با نيازهاي  اقتصادي موضوع اشتغال زنان ومخالفت مردان با كارآنها يكي ازمهمترين مسائلي است كه با وجود اهميت فوق الهاده آن تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است بدين ترتيب اگرچه حضورفعال زنان درامور روزمره زندگي به ويژه درخانه داري وترتيب كودكان آشكار است امانقش حساس آنها در توليد وتوسعه اقتصادي اجتماعي وفرهنگي جامعه چندان كه بايد محوس نبوده است ازسوي  ديگر وجود اين  باوردرميان برخي از مردان كه نيازي به كارزنان نيست وجاي زنان درخانه است موجب شده كه فرهنگ نان اوري مرد در كشورهاي توسعه نيافته باقي بماند وفشار بيشتري راروي نان اورخانواده كه همان مرد است وارد كند مخالفت مردان با كار زنان علاوه برايجاد فشار رواني روي انها موجب  مي شود  كه  نرخ  فقر در جمعيت  زنان كه همواره  بيش ازمردان است  ثابت بماند ازسوي  ديگر هزينه هاي ملي صرف شده  براي تحصيلات وارتقاي  اجتماعي دختران و زنان با خارج ماندن انهاازچرخه كار و تلاش به ركود بنشيند و اين ركودهاي خانوادگي كشور و در مرحله بعد كل منطقه را با امار وارقام نگران كننده ركود اقتصادي هم بستركند اين درحالي است كه كارشناسان بانك جهاني برخلاف عقيده اين گروه از مردان درخاورميانه بشدت به اشتغال وكار زنان نيازاست طي ساليان اخير گرچه عواملي همچون عملكرد سازمان هاي بين المللي افزايش سطح اموزش گسترش جمعيت شهري و به طور قابل ملاحظه اي درديدگاه هايي مربرط به استقلال زنان درايران نقش داشته است اما هنوز نتوانسته اند ان رابه سطح مطلوب برسانند از اين رو بسياري از محققان كه اشتغال زنان رابه عنوان نيمي ازپيكره جامعه در رفع مسائل بنيادي مانند بي سوادي  افزايش بي رويه جمعيت وموثرمي دانند لزوم ايجاد زمينه هاي مساعد تري رابه لحاظ حقوقيفرهنگي واقتصادي ياداور ميشوند تا بدين وسيله به مشاركت مطلوب تر زنان درتحقيق برنامه ريزي هاي اقتصادي واجتماعي كمك مي شودبه گزارش اشياء درسال هاي اخيروقوع تحولات فرهنگي اجتماعي واقتصادي برساخته خانواده واز جمله نگرش انهاست به مسائل مربوط به زنان اثرگذاشت به گونه اي كه با وجود برخي قوانين ومقررات باگذشت سال هااز عمرحكمراني سنت هابه مسائل خانوادگي به تدريج ازميزان نارضايتي مردان ازاشتغال زنان كاسته شده است اين درحالي است كه نتايج يك تحقيق ضمن تاييد وجوداين قبيل باورهادرميان برخي از مردان نشان مي دهد   درصد مردان سال    درصدسال  درصدودرسال  درصدمردان بااشتغال زنان مخالف بودهانداما همچنان دركنارموانع ساختاري وسازماني كه درسررا زنان براي ورودبه چرخه اشتغال وجود دارد درصدمردان ايراني مطلقا باكارهمسران خود مخالف هستند دركنار اين جمعيت  درصدي گروهي ازمردان نيز بيان مي كنند كه همسر خود اعلام بي نيازي مي كنند بنابراين زماني كه اين  گروه دريك جمعيت قرار مي گيرندفرهنگ غلط وضعف مسئولان در روغن كاري چرخه اشتغال زنان كه از رگه هاي مهم در ركود اشتغال زنان محسوب مي شوندبيشترقابل درك است درحال حاضر شمار مرداني كه موافق كاركردن زنان در بيرون ازمنزل ومخالف خانه داري صرف انها هستندروبه افزايش است واز درصد در سال بيش از درصد در سال رسيده است همچنين نظرسنجي ملي صورت گرفته ازمراكزاستان كشور خاكي ازكاهش فاصله ميان باورهاي زنان ومردان است به كونه اي كه بيش از  درصد زنان درسال موافق خانه داري همبستان خود بوده اند درحالي كه در سال اين رقم به حدود  درصد رسيده است
  يافته هاي تحقيقي باعنوان بررسي موانع ومشكلات اشتغال زنان دربخش هاي دولتي نيز نشان مي دهد درميان مشكل اشتغال زنان مخالفت درپايين بودن نسبت اشتغال زنان  دربخش هاي دولتي موثر استنتايج تحفيقات دكتر صادق مهدوي نيز نشان مي دهد بي عدالتي رويه اي مبادله اي وبقا ملي سلامت زدايي طرح هاي كاري نامناسب تركيب نقش هاي كاري با نقش هاي خانوادگي اسيب هاي تعاملي  تضاد نقش هاي كاري با خانوادگي و همچنين  عدم  امنيت  شغلي  در كاهش  نسبت  اشتغال  زنان  در بخش هاي  دولتي  موثر است يكي  از عوامل مهم  وبنيادي  درشكل گيري  گرايشات  و نگرش هاي ما نسبت به امور و پديده ها نقشي است كه اين امور در براورده  ساختن نيازها و خواسته هاي  ما ايفا مي كنند و قاعدتا هرعملي كه بتواند نيازها وخواسته هاي مارا براورده ساخته وبه تمايلات ما به شكلي گسترده واصول پاسخ دهد طبعا نگرشي مثبت راپيرامون خود به وجود خواهد آورد بناراين براورده شدن نياز اقتصادي ومعيشتي خانواده مي تواند نگرش مثبتي رادر زمينه اشتغال زنان براي به وجود اورد  اين درحالي است كه اين مسئله دربسياري از خانواده ها بخصوص درطبقه متوسط جامعه بيشتر صدق مي كند درمردان درچارچوب نيازهاي مهيشتي خانواده عملا به درامد زنان خويش اتكادارند واين مسئله مي تواند درروشن بيني و نگرش مثبت انها نقش مهمي ايفا كند داراي درامد متوسط باوسطحي از تحصيلات نگرش تقريبا مثبت يابي تفاوتي نسبت اشتغا ل همسران خود دارند در واقع ميزان تحصيلات در اين قشر از جامعه نمي تواند تفاوتي رادرنوع نگرش انها نسبت به اشتغال زنان ايجاد كند همچنين مرداني كه داراي درامد بالا وتحصيلاتي پايين هستند نگرش مثبتي نسبت اشتغال همسران خود ندارند بنابراين مي توان بيان گردد كه نوع نگرش مردان نسبت اشتغال زنان مي تواندناشي از عدم نيازمالي نسبت به درامدهمسران تلقي نشود امادرمجموع عامل تحصيلات مردان تاثير  تعيين كننده ترين نسبت به عامل درامد انها درنوع نگرش انها نسبت به اشتغال زنان دارد كه اين مسئله مي تواند بيانگر تاثير عامل فرهنگي رايج درجامعه درتعيين نگرش مردان باشد بررسي هاي تطبيقي نرخ مشاركت ونرخ بيكاري نيروي كار زنان درايران با ساير كشورها نشان مي دهد كه زنان د ر مشاركت اقتصادي  از نرخ  بسيار پايين  ولي  د ربيكاري نرخ  بالايي  برخوردارند
  اشتغال زنان

  فهرست مطالب

  مقدمه
  اشتغال زنان حقي برابر با نيازهاي اقتصادي
  تاريخچه
  نقل يك سليقه تاريخي راجع به قضاوت
  طرح مسئله
  جمعيت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل
  اشتغال زنان در جامعه
  بررسي زمينه هاي نظري و تجربي موضوع زن و اشتغال
  بهداشت
  انگيزه زنان در ورود به بازار كار
  موانع اشتغال
  هدف و ضرورت
  ديدگاه نظري
  عوامل مختلف تأثيرگذار
  موانع اشتغال و كارآفريني زنان در ايران
  عوامل فردي
  عوامل اجتماعي
  عوامل فرهنگي
  عوامل اقتصادي
  وضعيت حقوق و قوانين
  بحث و نتيجه گيري
  منابع و مأخذ  برچسب ها: دانلود مقاله درمورد اشتغال زنان تحقیق درباره اشتغال زنها شغل برای زن ها حقوق زنان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

شماره تماس مدیریت شاپ ایرانی 09196136140

کلیه ی محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و تيم مديريت شاپ ایرانی هیچ مسئولیتی نسبت به آنها ندارد.
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی و پیاده سازی وبتینا